Liên hệ

Trường Mầm non Đông Viên

Địa chỉ:Xã Đông Viên, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Hà Thị Lanh 

Điện thoại: 01677319000
Email:c0dongvien.pgdchodon@backan.edu.vn